Ako na daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane, ako aj o možnosti podať daňové priznanie elektronicky. Ak počas roka neprišlo k žiadnym vlastníckym zmenám k nehnuteľnostiam, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nemáte povinnosť podávať. 
Najčastejšie zmeny, vplývajúce na daň z nehnuteľnosti obvykle bývajú:  • kúpa nehnuteľnosti

  • predaj nehnuteľnosti

  • darovanie nehnuteľnosti

  • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,

  • zdedenie nehnuteľnosti

  • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou


 


V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. rozlišujeme rozlišujeme 3 druhy dane z nehnuteľností:  • daň z pozemkov

  • daň zo stavieb a

  • daň z bytov a nebytových priestorov


Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.


Inak napísané, ak ste v roku 2023 nadobudli nehnuteľnosť, je nutné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1.2024.


Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (mestu alebo obci, podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Príslušný správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane spravidla do 15. mája. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Informujte sa na obci, či nie ste od platenia dane z nehnuteľností oslobodený v zmysle zákona. Prípadne, či nemáte právo na úľavu z dane. To, ktoré nehnuteľnosti sú oslobodené od dane, či pri ktorých je možné ustanoviť nižšiu daň, upravuje § 17 zákona o miestnych daniach. Obec alebo mesto môže odpustiť daň z nehnuteľností, resp. môže výšku dane znížiť daňovníkom, ktorých vek je 62 rokov a viac, či občanom, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí, poberajú dávky v hmotnej núdzi. 


V prípade, ak potrebujete radu pri podávaní a vypĺňaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.