Zápisy do katastra

Zápis práv do katastra nehnuteľností


Práva sa do katastra nehnuteľností zapisujú troma spôsobmi, pričom každý spôsob má odlišné právne účinky a práva k nehnuteľnosti vznikajú v inom momente procesu. Ide o vklad do katastra nehnuteľností,


Vklad do katastra nehnuteľností


Prvým spôsobom je vklad do katastra nehnuteľností, ktorý má tzv. konštitutívny charakter. Pri vklade vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnosti. Typickým príkladom vkladového konania je prevod nehnuteľnosti na základe kúpnopredajnej zmluvy.


Konanie začína vždy na návrh účastníka konania a vykonáva sa podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). V rámci tohto konania musí byť podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý musí obsahovať všetky potrebné údaje a jeho prílohou sú ďalšie dokumenty, ako napríklad zmluva, listina potvrdzujúca vlastníctvo nehnuteľností alebo oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.


Ak sa konanie týka iba časti pozemku (napr. pozemok sa rozdeľuje, alebo sa zapisuje či ruší vecné bremeno k časti pozemku), musí byť na tento účel vyhotovený geometrický plán, ktorého označenie sa následne uvedie v návrhu na vklad. Práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú až v momente vydania rozhodnutia o povolení vkladu, teda nie v momente podpisu zmluvy alebo dátumu nadobudnutia jej účinnosti. Výnimkou je vklad pri prevode majetku štátu, kedy práva vznikajú ku dňu určenému v návrhu na vklad, resp. vklad pri prvom zápise bytu alebo nebytového priestoru, kedy práva vznikajú dňom doručenia návrhu na vklad.


Viac informácií si môžete prečítať v článku ako podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, kde rozoberáme aj elektronický vklad do katastra. Ak potrebujete napísať dodatok k návrhu na vklad, prečítajte si článok, v ktorom sa tým podrobnejšie zaoberáme.


Záznam do katastra nehnuteľností


Ďalším spôsobom zápisu práv do katastra nehnuteľností je záznam do katastra nehnuteľností, ktorý má evidenčný charakter. Pri tomto spôsobe zápisu práva vznikli, zmenili sa alebo zanikli napr. zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním pozemku, atď. Typickým príkladom tohto spôsobu vzniku práv k nehnuteľnosti je dedičské konanie, kedy práva vznikajú uzavretím konania. Práva sa následne na základe doručenej listiny zapíšu do katastra evidenčným spôsobom, teda kataster nemá žiadny vplyv na vznik týchto práv. Kataster vykoná záznam do katastra nehnuteľností na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, ktorý musí taktiež obsahovať predpísané náležitosti, ale aj bez návrhu.


Poznámka do katastra nehnuteľností


Posledným druhom zápisu práv do katastra je poznámka, ktorá má tzv. prenotačný charakter. Existujú dva druhy poznámky – obmedzujúce poznámky a informatívne poznámky.


Obmedzujúce poznámky obmedzujú vlastníka v nakladaní s nehnuteľnosťou. Príkladom takejto poznámky môže byť napríklad poznámka o začatí vyvlastňovacieho konania. Obmedzujúce poznámky sa zapisujú na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh iného oprávneného. Informatívne poznámky informujú o nehnuteľnosti alebo práve k nehnuteľnosti.


Po doručení dokumentov k zápisu práv k nehnuteľnosti sa na liste vlastníctva vyznačí plomba. To znamená, že k danej nehnuteľnosti sa začalo určité katastrálne konanie, pričom plomba sa vyznačí najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia listiny. Plomba je zrušená ukončením príslušného konania.


Ak sa chcete informovať ohľadom dokumentov, prípadne potrebujete vypracovať akýkoľvek dokument v súvislosti s Vašou nehnuteľnosťou, kontaktujte nás telefonicky alebo nám napíšte. Radi Vám pomôžeme a poradíme.