Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je zoznam obsahujúci geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnuteľnosti.
Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, záložných právach, vecných bremenách, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely, na oceňovanie nehnuteľností a ďalšie.


Zásadný význam pri prevode nehnuteľností a získaní ionformácii o právnom stave má list vlastníctva. Výpis z listu vlastníctva je možné na príslušnom katastri získať na počkanie za poplatok 8,- Eur vo forme elektronického kolku. Informatívne môžete získať výpis z listu vlastníctva aj na internete, na stránke https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/  Ide o portál, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadať informácie na základe parametrov ako je číslo listu vlastníctva, číslo parcely, katastrálne územie, meno a priezvisko vlastníka, súpísné číslo stavby a pod.
Údaje poskytované prostredníctvom katastrálneho portálu sú bezplatné a majú len informatívny charakter.Samotný list vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:  • časť "A - majetková podstata": obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, údaje o nich, ako je výmera, druh pozemku, kód psôsobu používania a ďalšie informácie

  • časť "B- vlastník alebo iná oprávnená osoba": obsahuje meno a priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), dátum narodenie resp. IČO, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia, miesto trvalého pobytu vlastnícka alebo sídlo, nájomné práva a iné dôležité skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam

  • časť "C - ťarcha" - obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, iné práva (ak boli dohodnuté)


"Kontrola" listu vlastníctva je dôležitou súčasťou, náležitosti v ňom uvedené sú základom pre presné určenie a kontrolu právneho stavu, presný opis a špecifikáciu nehnuteľnosti.
V prípade otázok ohľadom Vašej nehnuteľnosti nás prosím kedykoľvek kontaktujte prostredníctvom formulára alebo telefonicky.